Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden Muzikindjes
Onder ‘cursist’ wordt verstaan: een kind tussen de 5 maanden en 4 jaar samen met een (bij voorkeur steeds dezelfde) voor het kind bekende volwassene.

1
Inschrijving:
Aanmelding voor een cursus vindt plaats door een volledig ingevuld inschrijfformulier te versturen via het contactformulier op deze website.
Na ontvangst van het inschrijfformulier volgt binnen 5 werkdagen een ontvangstbevestiging.
De plaatsing voor een cursus gaat op volgorde van aanmeldingen.
Een cursus kan van start gaan vanaf 7 aanmeldingen. Een groep heeft maximaal 11 vaste deelnemers. Bij meer aanmeldingen volgt een wachtlijst.

2
Lessen:
Actuele lesdata en –tijden staan vermeld op de website. In de schoolvakanties is er (tenzij anders aangegeven) geen les.
U wordt door de docent uiterlijk 7 dagen van tevoren ingelicht of de cursus start en op welk tijdstip u met uw kind bent ingedeeld.
Kinderen worden ingedeeld op basis van leeftijd. Mocht u om welke reden dan ook het idee hebben dat uw kind beter in een andere groep past, dan kan dit worden overlegd.
De les start op het aangegeven tijdstip.
Een cursus bestaat uit 8 lessen.

3
Afwezigheid en inhalen van lessen
Absentie van de docent: wanneer een les uitvalt door absentie van de docent wordt u zo spoedig mogelijk geïnformeerd, uiterlijk 1 uur voor aanvang van de les.
Bij uitval van een enkele les zal deze worden ingehaald op de vaste lesdag aansluitend aan de cursus. Mocht deze mogelijkheid er niet zijn, dan vervalt de les en wordt restitutie verleend over de niet gegeven les(sen).

Absentie van de cursist: mocht u onverhoopt een les moeten afzeggen, meld dit dan zo snel mogelijk bij de docent. Een cursist die om welke reden dan ook zelf niet kan deelnemen aan de les, heeft geen recht op restitutie van (een deel van) het lesgeld.

4
Beëindiging van de cursus:
De inschrijving kan kosteloos uiterlijk twee weken voor de aanvangsdatum van de cursus geannuleerd worden door een mailtje te sturen naar info@muzikindjes.nl onder vermelding van uw naam en de naam van het kind. Zonder annulering blijft betaling van het cursusgeld verplicht (er is immers een plek gereserveerd voor de cursist).
Tussentijdse beëindiging van de cursus is alleen mogelijk bij verhuizing van de cursist en bij aantoonbare, langdurige medische ongeschiktheid van de cursist.
Uitschrijving vindt automatisch plaats bij beëindiging van een gevolgde cursus. Voor een nieuwe cursus dient u zich weer opnieuw in te schrijven.

5
Betaling:
U ontvang de factuur tijdens de eerste les.
Het cursusgeld dient na ontvangst van de factuur binnen 14 dagen te worden overgemaakt op het rekeningnummer
IBAN: NL47RABO0343002655 t.n.v. J. Geevers-Kuipers
met vermelding van uw naam, de naam van uw kind en het factuurnummer.
De cursus zal starten vanaf minimaal 7 deelnemers. Mocht de cursus niet doorgaan en u heeft uw cursusgeld al betaald, dan wordt het volledige bedrag teruggestort.
Wanneer een cursist door een onder punt 4 genoemde reden de cursus beëindigt zal in overleg met de docent het resterende cursusgeld worden teruggestort.

6
Aansprakelijkheid:
Cursisten dienen goed om te gaan met de cursuslocatie en lesmaterialen.
Tijdens de aanwezigheid op de cursuslocatie is de begeleider van de cursist te allen tijde verantwoordelijk voor het eigen kind.
Muzikindjes is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van de cursist.